Cơ cấu tổ chức bộ máy


Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động hiện nay của Trung tâm là 59 người trong đó có: 01 Đ/c giám đốc, 02 Đ/c phó giám đốc, 03 Đ/c trưởng phòng, 03 Đ/c phó trưởng phòng và 50 viên chức, người lao động.

Cơ cấu của Trung tâm gồm :    – Ban lãnh đạo ( 01 Giám đốc & 02 Phó giám đốc)

– 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ:

       • Phòng Hành chính – tổng hợp
       • Phòng Công tác xã hội
       • Phòng Y tế
       • Phòng Nuôi dưỡng đối tượng
       • Phòng Giáo dục – Hướng nghiệp

          Sơ đồ các phòng, ban:

 

 

 

Tin liên quan
kubet https://188betz.net/