Hội nghị học tập trực tuyến chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Ninh Bình.


Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 14.3.2018 Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị học tập trực tuyến chuyên đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do PGS-TS Bùi Đình Phong – giảng viên cao cấp Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia truyền đạt.

Cán bộ Đảng viên chăm chú theo dõi các nội dung học tập do PGS-TS Bùi Đình Phong-GV cao cấp học viện Chính trị – hành chính quốc gia truyền đạt.

Mục đích của kế hoạch: Nhằm xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhất là phong cách lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội đã tham gia học tập.

Nội dung học tập: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, Chi bộ đã tổ chức học tập, thảo luận chuyên đề năm 2018, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đăng ký làm theo.

Sau buổi học tập các CBNV Trung tâm đã hiểu được những nội dung học tập theo phong cách của Bác, được thể hiện qua nội dung của bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018, để từ đó rèn luyện học tập thực hiện theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Tin liên quan