Cơ cấu tổ chức bộ máy


Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động hiện nay của Trung tâm là 58 người trong đó có: 01 Đ/c giám đốc, 02 Đ/c phó giám đốc, 02 Đ/c trưởng phòng, 03 Đ/c phó trưởng phòng và 50 viên chức, người lao động.

Cơ cấu của Trung tâm gồm :    – Ban lãnh đạo( 01 Giám đốc & 02 Phó giám đốc)

– 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ:

       • Phòng Hành chính tổng hợp
       • Phòng tư vấn và trợ giúp đối tượng
       • Phòng Y tế
       • Phòng nuôi dưỡng đối tượng (bao gồm 02 tổ quản lý, chăm sóc đối tượng).

          Sơ đồ các phòng, ban:

 

 

 

Tin liên quan
Scroll Up